2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
El present acord regula les condicions per a la prestació del servei d’implantació del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD-GDPR) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) prestat per PYMELEGAL, S.L amb C.I.F B66021288, i domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona, i facilitat a EL CLIENT a través de plataforma web www.pymelegal.es.

EL CLIENT ha, amb caràcter previ, tenir coneixement i acceptar les presents condicions per a la prestació del servei d’adaptació a la normativa de protecció de dades accessibles en tot moment des del www.pymelegal.es podent ser impreses i emmagatzemades per El CLIENT.

I.-OBJECTE DE L’ACORD

Mitjançant el present acord PYMELEGAL, S.L. prestarà a EL CLIENT el servei a la normativa de protección de dades de forma online a través del procediment establert en www.pymelegal.es.

La documentació que PYMELEGAL, S.L. elaborarà per a la correcta implantació de EL CLIENT consisteix en:
 • Registre d’activitats de tractament.
 • Document de seguretat obligatori escenari de tractament.
 • Normativa per usuaris del sistema de informació
 • Compromisos de confidencialitat per treballadors
 • Contractes amb encarregats de tractament
 • Protocols obligatoris
 • Formularis per l’exercici dels drets dels afectats
 • Clàusules d'informació i consentiment
 • Avisos legals página web (LSSICE)
 • Anàlisis de riscos
 • Checklist de compliment.
 • NO INCLOU EL SERVEI DE DPO NI LA AVALUACIÓ D’IMPACTE.
Tota la documentació, un cop autogenerada en base a les respostes de EL CLIENT als diferents qüestionaris, es posarà a disposició de EL CLIENT a la seva àrea privada dins la web www.pymelegal.es.
Així mateix, es remetrà a EL CLIENT per correu ordinari una carpeta al domicili de la seu principal indicada i que contendrà les instruccions per portar el manteniment en matèria de protecció de dades. EL CLIENT podrà decidir en qualsevol moment, accedir a l’àrea privada, imprimir la seva documentació i custodiar-la a la carpeta física, per exemple, davant una possible inspecció.

II.- PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’abast dels serveis a prestar per PYMELEGAL, S.L. serà el definit en el pacte referent a l’OBJECTE d’aquestes condicions i durant tota la seva vigència. Els documents elaborats seran utilitzats exclusivament per el propòsit pel qual han estat emesos per PYMELEGAL, S.L. en execució del servei. PYMELEGAL, S.L. no respondrà dels efectes dels documents per finalitats diferents a aquelles per les que van ser emeses i per l’ús que dels mateixos poden fer tercers als que EL CLIENT pugui haver-los facilitat dits documents.

III.- PREU I FACTURACIÓ

El preu pel servidor d’adaptació o auditoria a la L.O.P.D. serà el descrit en la taula següent:
Autònoms, empreses i associacions
(de 1 a 10 treballadors)

120€ (+IVA)
Renovació opcional / manteniment 60€/any + IVA
Comunitats de propietaris

60€ (+IVA)
Renovació opcional 20€/any + IVA
Altres
Pressupost personalitzat
El pagament del preu per part de EL CLIENT es durà a terme mitjançant tarja de crèdit a través de TPV de Banc Sabadell o mitjançant transferència bancària.

En el cas que EL CLIENT triï la opció de pagament mitjançant transferència bancària, rebrà un correu amb les indicacions per a procedir al pagament i només un cop PYMELEGAL S.L. rebi i confirmi dit pagament procedirà a activar la seva alta, moment en el qual EL CLIENT podrà iniciar el procés d’implantació a la protecció de dades.

IV.- CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

S’acceptarà la devolució durant un termini màxim de 14 dies de de la contractació del servei i el corresponent pagament mitjançant tpv online o transferència bancària, sempre que no s’hagi realitzat part o totalitat del procés d’adaptació online a la plataforma de PymeLegal.

Si desitja sol·licitar a devolució de l’import de la contractació dels serveis de PymeLegal enviï’ns un correu electrònic a atencioncliente@pymelegal.es amb el seu número de client, telèfon i motiu de la sol·licitud de devolució i contactarem amb vostè en el termini de 24h per a sol·licitar-li les dades necessàries per a tramitar la devolució.

Per a renovacions del servei de futures anualitats el sistema l’avisarà de forma automàtica 60 i 30 dies abans de la data informant de la proximitat de la data de renovació i podrà anul·lar en tot moment accedint a la seva àrea privada dins el lloc web de PymeLegal.

V.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES

LES PARTS entenen, des del moment en què s'accepten les condicions, que la Plataforma és una eina d'ajuda que facilita el compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades però que el client ha d’implantar al seu negoci/activitat.

PymeLegal informa a EL CLIENT que la plataforma esta programada per elaborar implantacions online per a pymes, micropymes, autònoms i comunitats de propietaris. Els clients gestionats mitjançant la plataforma no podran superar els 10 treballadors i hauran de ser negocis que gestionin dades de baix risc. No està inclòs el servei de DPO ni l’avaluació d’impacte.. PymeLegal no serà responsable de la introducció en la plataforma de clients que no encaixin en aquests supòsits ja que la plataforma no ha estat desenvolupada per aquest tipus d’empreses

Si EL CLIENT té dubtes sobre si encaixa en aquesta modalitat de servei, podrà contactar amb PymeLegal que li assessorarà i , si es necessari, li prepararà una proposta de consultoria presencial a mida.

PYMELEGAL, S.L., no es fa responsable de la informació que EL CLIENT proporcioni per a la realització de les adaptacions i/o auditories de compliment de la LOPD.

La veracitat i exactitud de les dades dependrà exclusivament del CLIENT com a comunicant pel que EL CLIENT accepta i assumeix que PYMELEGAL, S.L. no serà responsable de la introducció errònia d'informació o de la seva falta de veracitat en l'eina online de www.pymelegal.es.

En conseqüència, PYMELEGAL, S.L., no podrà considerar-se responsable de les infraccions o sancions o responsabilitats que poguessin derivar-se de l'elaboració de documents, tràmits o continguts que siguin conseqüència de tals errors, inexactituds o falsedats.

Passat el període de contractació i en cas de no renovar els serveis s'eximeix també a PYMELEGAL, S.L. de qualsevol responsabilitat derivada d'un eventual incompliment de la protecció de dades. per part del CLIENT.

Per al CLIENT, PYMELEGAL, S.L. és un Encarregat de Tractament, i les seves obligacions es regulen a través de la clàusula PROTECCIÓ DE DADES incloses en les presents condicions generals. Per al cas que EL CLIENT hagi contractat aquest servei a través d'un ASSESSOR diferent a PYMELEGAL, S.L., i encara que aquest ASSESSOR utilitzi la present plataforma per a prestar els serveis, PYMELEGAL, S.L. adquireix la condició de sub-encarregat de tractament, i EL CLIENT haurà d'atendre a les condicions particulars que tingui pactades amb aquest assessor, de les que PYMELEGAL, S.L. es manté completament al marge. Tot i així, PYMELEGAL, S.L. manté íntegres per a aquests supòsits els compromisos adquirits a través de la clàusula PROTECCIÓ DE DADES, independentment de que la seva condició sigui la d'Encarregat de Tractament o la de sub-encarregat de tractament de dades.

VI.- DURACIÓ I VIGÈNCIA

La duració del present acord serà d’un any comptant a partir de la data de contractació per part de EL CLIENT. Durant aquest any, EL CLIENT rebrà avisos a través del correu electrònic per a portar a terme el manteniment de la documentació.

Passat aquest període i previ enviament automàtic d’avisos per part de PYMELEGAL, S.L. (40 dies, 6 mesos i 11 mesos) si EL CLIENT no indica el contrari, es renovarà automàticament el contracte.
X
Atenció telefònica
93 737 64 01