2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
El present acord regula les condicions de contractació i prestació dels serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL, relacionats amb el REGISTRE DE MARQUES I NOMS COMERCIALS, prestats per PYMELEGAL, S.L., amb C.I.F. B66021288, i domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona, a favor de l’usuari de la plataforma web www.pymelegal.es que els contracti a través de dit lloc web (en endavant, EL CLIENT).

El CLIENT, per a poder accedir als serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL, haurà de registrar-se com a usuari a la plataforma web www.pymelegal.es consignant les seves dades personals.

El registre del CLIENT com a usuari de la plataforma www.pymelegal.es, així com la contractació de qualsevol dels serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL oferts per PYMELEGAL, S.L. a través de la mateixa, suposa que EL CLIENT reconeix haver llegit, comprès i acceptat les presents condicions i acorda complir-les en la seva totalitat, sense reserva alguna.

En el cas que EL CLIENT no estigui d’acord amb alguna de les presents condicions haurà d’abstenir-se de registrar-se com a usuari de la plataforma www.pymelegal.es i/o de contractar els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL oferts en la mateixa.

EL CLIENT declara tenir la capacitat jurídica necessària per contractar els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL objecte d’aquest acord, tant en cas de que actuï en el seu propi nom com en el cas de que actuï en nom i representació d’una persona jurídica.

PYMELEGAL, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en aquestes condicions, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement del CLIENT dites modificacions, entenent-se com suficient la publicació en la plataforma web www.pymelegal.es.

Les presents condicions seran accessibles en tot moment des del lloc web www.pymelegal.es, podent ser impreses i emmagatzemades per El CLIENT.

I.- OBJECTE

Les presents condicions tenen per objecte l’arrendament dels serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL prestats per PYMELEGAL, S.L. canvi dels preus prefixats per aquesta per cada servei i indicats en els desplegables disponibles en la secció “REGISTRE DE MARQUES” de la plataforma web www.pymelegal.es.

Els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL que es relacionen a continuació seran subcontractats a professionals externs, experts en la matèria i autoritzats per representar a EL CLIENT davant les Oficines de Marques competents (en endavant, el PROFESSIONAL AUTORITZAT).

EL CLIENT podrà contractar, a través de la secció “REGISTRE DE MARQUES” de la plataforma web www.pymelegal.es, els següents serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL que seran prestats per PYMELEGAL, S.L., a través del PROFESSIONAL AUTORITZAT:
  • Evaluació preliminar de registrabilitat
  • Cerca prèvia de registrabilitat de marques i noms comercials
  • Sol·licitud i registre de marques (Espanya i extranjer) i noms comercials
  • Vigilància de marques (Espanya i extranjer).
Així mateix, una vegada efectuat el registre d’una marca i/o d’un nom comercial i, en funció del servei concret contractat per EL CLIENT, PYMELEGAL, S.L. informarà a EL CLIENT, a través de la seva àrea personal i també mitjançant correu electrònic a l’adreça facilitada, de qualsevol incidència que pugui afectar a la seva marca/nom comercial i dels tràmits que, en el seu cas, puguin realitzar-se davant les Oficines competents. En dit cas, EL CLIENT podrà contractar, a través de la plataforma web, els següents serveis adicionals de PROPIETAT INDUSTRIAL que seran prestats per PYMELEGAL, S.L., a través del PROFESIONAL AUTORITZAT:
  • Oposicions a marques i/o noms comercials de tercers
  • Recursos.
II.- SERVEIS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

PYMELEGAL, S.L. ofereix a EL CLIENT la possibilitat de contractar, a través de la seva plataforma web www.pymelegal.es, els següents serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL:

II.a.- EVALUACIÓ PRELIMINAR DE REGISTRABILITAT

El servei d’evaluació preliminar de registrabilitat serà gratuït i inclourà:
  • una evaluació preliminar per a determinar si existeix algun impediment absolut per al registre de la marca
  • l'assessorament sobre les classes més oportunes a protegir en funció de l’activitat empresarial.
  • la revisió sobre els països contemplats en l’àmbit de protecció on la marca té presència
El disposat en aquest apartat per a les marques, tindrà una validesa també per als noms comercials.

II.b.- CERCA PRÈVIA DE MARQUES I NOMS COMERCIALS

El servei de cerca prèvia de registrabilitat de noves marques consisteix en la cercva de marques existents que siguin idèntiques o similars a la marca especificada per EL CLIENT, en les corresponents bases de dades de marques.

Aquest és un servei opcional, que PYMELEGAL, S.L. recomana efectuar abans de procedir amb una nova sol·licitud de marca, ja que permet conèixer les possibilitats d’èxit del nou registre.

En cas de marques denominative o mites, les cerques es realitzen només sobre la part de text de la marca. En quant a les marques gràfiques, pot realitzar-se una cerca tansols de gràfics.

El resultat de la cerca consisteix en un informe que contingui les marques trobades com iguals o similars a la marca especificada per EL CLIENT, registrades en categories de productes o serveis d’interès per EL CLIENT o conforme hagi indicat aquest.

EL CLIENT reconeix i accpeta que les bases de dades utilitzades per als procediments d’investigació no estan actualitzades “al dia” i que les citades cerques pot ser que no detectin sol·licituds de registre de marca presentades per tercers en els sis mesos precedents.

EL CLIENT està informat i reconeix que les cerques de noves marques registrades, tot i que es duguin a terme amb la màxima cura, en la seva naturalesa essencial no tenen més d’un 90% de fiabilitat i per tant no garanteixen un resultat satisfactori del procediment de sol·licitud de registre de marques.

Amb caràcter orientatiu, el període de temps promig per obtenir resultats de la cerca és de 10 dies hàbils a contar des de la data de la comanda, llevat en períodes vacacionals

El disposat en aquest apartat per a les marques, tindrà validesa també per a noms comercials.

II.c.- REGISTRE DE MARQUES I NOMS COMERCIALS

El servei de registre de marques inclou tant la sol·licitud de la marca, amb el corresponent assessorament sobre les classes a protegir i les prohibicions absolutes de registre, com el seu posterior registre.

EL CLIENT reconeix i accepta que el resultat de la sol·licitud de registre pot variar depenent de factors externs aliens als serveis prestats per PYMELEGAL, S.L. o pel PROFESSIONAL AUTORITZAT. Per aquest motiu, EL CLIENT reconeix i accepta que PYMELEGAL, S.L. no garantitza el registre exitós de la marca.

EL CLIENT reconeix i accepta que el preu del servei de sol·licitud de registre d’una marca no inclou els costos d’obtenció i enviament del certificat de registre ni els costos derivats de qualsevol sol·licitud de subsanació i/o esmenes efectuades per l’examinador, els quals seran pressupostats a part i indicats en la plataforma web de PYMELEGAL, S.L. abans de procedir amb qualsevol resposta.

Amb caràcter orientatiu, el temps promig de presentació d’una sol·licitud de marca és de 10 dies hàbils des del moment en que el client facilita la informació i documentació necessària, excepte en períodes festius.

Sense perjudici de la presentació de la sol·licitud de marca en els terminis indicats, el certificat de registre de la marca s’entregarà a EL CLIENT un cop la marca hagi sigut concedida i la Oficina registral hagi emès el corresponent certificat.

Al contractar el Servei, EL CLIENT serà notificat per correu electrònic i a través de la seva àrea client sobre el registre de la marca i qualsevol altre informació rebuda des de la Oficina competent.

EL CLIENT és conscient de la importància de notificar a PYMELEGAL, S.L. qualsevol variació en la direcció de mail assignada, així com en les seves dades postals i fiscals, i serà responsable en exclusiva en cas de fallida en la recepció d’informació relacionada amb la marca deguda a la incorrecció de les seves dades.

Ni PYMELEGAL, S.L ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT realitzaran cap comprovació i/o investigació destinada a confirmar la recepció per EL CLIENT de la informació enviada a la direcció de mail designada per EL CLIENT. En relació amb això, ni PYMELEGAL, S.L. ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT seran responsables per les conseqüències perjudicials per la sol·licitud o per EL CLIENT derivades d’una fallida en la recepció de la informació abans dita.

EL CLIENT declara així mateix estar informat de i acceptar, en conseqüència , que qualsevol inexactitud, declaració falsa i/o incompleta de dades pugui portar al registre incorrecte de la marxa i fer que el mateix sigui nul i ineficaç. Amb coneixement expressat de l’anterior, EL CLIENT accepta tota la responsabilitat relacionada amb l’exactitud, veracitat i completesa de les dades facilitades, i allibera a PYMELEGAL, S.L. i al PROFESSIONAL AUTORITZAT de qualsevol reclamació de tercers afectats o de tercers de qualsevol classe, amb motiu de l’anterior.

El disposat en aquesta part per les marques, tindrà validesa també pels noms comercials.

II.d.- VIGILÀNCIA DE MARQUES

L’objecte del servei de vigilància de marques és conèixer i avisar a EL CLIENT de noves sol·licituds de qualsevol marca idèntica o molt similar a la seva en un determinat territori i en une/s determinade/s classe/s.

Per a les marques espanyoles el servei de vigilància es prestarà durant els 10 anys de vigència de les mateixes.

En canvi, per a les marques de la Unió Europea EL CLIENT podrà contractar el servei de vigilància bàsica que es prestarà durant els 10 anys de vigència de les mateixes, o bé el servei de vigilància Premium que es prestarà durant 1 any.

El servei de vigilància Premium per a les marques de la Unió Europea detecta noves sol·licituds de marca amb efectes en la Unió Europea (marques de la Unió Europea, marques nacionals a qualsevol dels 28 països de la Unió Europea, marques internacionals que designen la Unió Europea o qualsevol dels països que formen part de la mateixa).

Els territoris o zones susceptibles d’estar en vigilància són els següents: Europa, Àsia, Àfrica-Orient Mitjà, Amèrica i Països Nòrdics.

El disposat en aquesta part per a les marques, tindrà validesa també pels noms comercials.

II.e.- OPOSICIÓ A MARQUES I/O NOMS COMERCIALS DE TERCERS

Aquest servei inclou les oposicions a una marca (espanyola, de la Unió Europea o internacional) o nom comercial de tercers, en base a marques/noms comercials prioritaris de EL CLIENT.

Detectada una nova sol·licitud de marca o nom comercial que pugui colisionar amb una marca/nom comercial prioritari de EL CLIENT sotmesa a vigilància (per quan s’aprecii identitat o semblança incompatibilitzadora, sigui fonètica, gràfica, aplicativa o conceptual amb la mateixa), PYMELEGAL, S.L. valorarà l’interès de EL CLIENT en oposar-se en via administrativa a la seva concessió i les possibilitats d’èxit de la oposició, amb el que es comunicarà a EL CLIENT.

Si EL CLIENT contracta el servei d’oposició, PYMELEGAL, S.L. procedirà a presentar la oposició i seguir la seva tramitació fins recaure resolució per part de l’organisme corresponent.

El disposat en aquesta part també serà aplicable per a contestar a les oposicions de tercers rebudes contra les sol·licituds de marca/nom comercial de EL CLIENT.

El període de temps màxim per a la prestació d’aquest servei per part de PYMELEGAL, S.L. serà la data de vençuda de la oposició per a la corresponent oficina registral.

II.f.- RECURSOS

Aquest servei inclou la interposició de recursos contra decisions de la OEPM i de la EUIPO relatives a marques en tràmit de EL CLIENT que hagin sigut denegades o a marques de tercers impugnades per EL CLIENT que hagin sigut concedides.

En el cas de que PYMELEGAL, S.L. rebi una resolució en aquest sentit, ho comunicarà a EL CLIENT per a que aquest decideixi si contracta el servei. En aquest cas PYMELEGAL, S.L. procedirà a interposar el recurs que procedeixi i seguir la seva tramitació fins a recaure per part de l’organisme corresponent.

El període de temps màxim per a realitzar aquest servei per part de PYMELEGAL, S.L. és la data de vençuda del recurs fixada per la corresponent oficina registral.

El disposat en aquesta part per a les marques, tindrà validesa també pels noms comercials.

III.- PRESTACIÓ DEL SERVEI

L’abast dels serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL a prestar per PYMELEGAL, S.L. serà el definit en la part II referent a l’OBJECTE d’aquestes condicions.

Els documents elaborats per PYMELEGAL, S.L. i/o el PROFESSIONAL AUTORITZAT en l’execució dels serveis contractats seran utilitzats per EL CLIENT pugui haver-lis facilitat aquests documents.

Tota la informació autogenerada en base als serveis contractats per EL CLIENT i la documentació relacionada amb la gestió de cada marca/nom comercial es posarà a disposició de EL CLIENT en la seva àrea client dins la web www.pymelegal.es.

EL CLIENT podrà decidir en qualsevol moment, accedir a l’àrea privada, imprimir la seva documentació i custodiar-la en una carpeta física.

IV.- DURACIÓ I VIGÈNCIA

El present acord entrarà en vigor i sortirà efectes des de la data de registre de EL CLIENT com usuari de la plataforma web www.pymelegal.es i tindrà una duració definida, donada per la prestació del servei o serveis contractats per EL CLIENT i la recepció per aquest del resultat de la mateixa, sense prejudici del previst a la part VII (RESPONSABILITAT).

V.- PROCEDIMIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS

EL CLIENT pot contractar els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL, prestats per PYMELEGAL, S.L., a través de la secció “REGISTRE DE MARQUES” de la seva plataforma on-line en el desplegable corresponent a cada servei.

En la plataforma obtindrà tota la informació necessària per a procedir amb la contractació del servei o serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL del seu interès, podent seleccionar el servei que s’ajusti a les seves necessitats.

Al contractar els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL, EL CLIENT presta la seva conformitat amb els preus fixats per PYMELEGAL, S.L. i indicats a la plataforma online www.pymelegal.es, obligant-se a abonar-los abans de que PYMELEGAL, S.L. i/o el PERSONAL AUTORITZAT procedeixin amb l’execució del servei contractat.

En cas de que les dades facilitades per EL CLIENT per a l’execució de cada servei concret siguin diferents que els per ell facilitats en el moment del registre com usuari de la nostra plataforma, o siguin incorrectes o falsos, EL CLIENT serà així mateix responsable de la autenticitat i veracitat dels mateixos.

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma castellà. En cas de que pogués donar-se en un altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

VI.- PREUS I FACTURACIÓ

Els preus per la prestació dels serveis de PROPIETAT INTEL·LECTUAL abans descrits seran els indicats a la plataforma online en el desplegable relatiu a cada tipus de servei.

El pagament del preu per part de EL CLIENT es farà mitjançant targeta de crèdit a través del TPV del Banc de Sabadell o mitjançant transferència bancària.

En cas de que EL CLIENT esculli la opció de pagament mitjançant transferència bancària, rebrà un correu amb les indicacions per a procedir al pagament. En tots els casos mencionats, i, només un cop PYMELEGAL S.L. rebi i confirmi el pagament, procedirà a executar el servei contractat.

VII.- RESPONSABILITAT

El CLIENT reconeix i accepta ser el únic i exclusiu responsable de la especificació de la marca i/o nom comercial, identificats i seleccionats aleatòriament, i per als que sol·licita el Servei o els Serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL i facilita la informació a PYMELEGAL, S.L.

PYMELEGAL, S.L i el PROFESSIONAL AUTORITZAT queden totalment exonerats de qualsevol responsabilitat relativa a la falta de qualitat de la marca i/o nom comercial en quan a característiques diferenciadores, originalitat, novetat, legalitat i/o semblant en relació amb altres marques registrades i/o existents, així com de la falta de validesa i efectivitat en el seu ús exclusiu.

En relació amb l’anterior, EL CLIENT, de forma expressa, exonera a PYMELEGAL, S.L. i/o el PROFESSIONAL AUTORITZAT i renúncia a reclamar-lis qualsevol responsabilitat per qualsevol reclamació, sol·licitud o queixa presentada a EL CLIENT i/o a tercers relacionades amb les marques i/o nom comercial pels quals s’han prestat els serveis conforme es preveu a l’apartat II d’aquestes condicions.

EL CLIENT assumeix que tindrà que prendre nota de totes les vençudes de terminis especificats en la plataforma, i que serà de la seva exclusiva competència assegurar-se del compliment dels requisits per mantenir la validesa i vigència del registre.

EL CLIENT també reconeix i accepta ser l’únic responsable per l’ús il·legal o il·legítim de la marca i/o nom comercial, per sí o per tercers.

PYMELEGAL, S.L. i el PROFESSIONAL AUTORITZAT no seran responsables baix cap circumstància per qualsevol invalidació o rebuig de la sol·licitud de registre o renovació de marca i/o nom comercial per les autoritats competents, ni de la seva cancel·lació, i per tant EL CLIENT declara que ni PYMELEGAL, S.L ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT seran responsables, de cap forma, en cas de que el resultat del servei sigui fallit per causes no imputables a PYMELEGAL, S.L. o al PROFESSIONAL AUTORITZAT.

PYMELEGAL, S.L. no es fa responsable de la informació que EL CLIENT proporcioni per la prestació del servei o serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL.

La veracitat i exactitud de les dades facilitades per EL CLIENT dependrà exclusivament d’ell, per el que EL CLIENT accepta i assumeix que ni PYMELEGAL ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT seran responsables de la introducció errònia d’informació en l’eina online http://www.pymelegal.es o de la seva falta de veracitat.

En conseqüència, ni PYMELEGAL, S.L. ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT podran considerar-se responsables de les infraccions o sancions que puguin derivar-se de l’elaboració d’adaptacions que siguin conseqüència de tals errors, inexactituds o falsetats.

EL CLIENT assumeix notificar sense retràs qualsevol canvi en les dades de contacte, residència o domicili, amb el fi d’assegurar la correcta recepció de tota la informació relativa al servei o serveis contractats així com les notificacions de qualsevol termini rellevant.

EL CLIENT queda informat de que, a falta de la citada informació, no se li podran entregar les notificacions ni realitzar les comunicacions derivades de l’execució dels serveis contractats. En particular, EL CLIENT reconeix que un error en la recepció de notificacions relatives a possibles oposicions, recursos o qualsevol altre termini, constitueix un risc de perdre els dret associats a la marca i/o nom comercial.

Sense perjudicis de l’establer en els articles 1.102, 1.103 i concordants amb el Codi Civil, la responsabilitat de PYMELEGAL, S.L i del PROFESSIONAL AUTORITZAT per danys directes o indirectes, de qualsevol naturalesa o entitat, en els que englobi EL CLIENT, es limitarà al màxim de l’equivalent del doble del preu pagat per EL CLIENT per a cada servei contractat, individualment considerat.

EL CLIENT, conscient de la responsabilitat i de les sancions aplicables per llei com a conseqüència de declaracions falses o inexactes, sota la seva responsabilitat, declara que les dades facilitades a PYMELEGAL, S.L. per a la prestació dels serveis són exactes, vertaders i complets. EL CLIENT reconeix i accepta que ni PYMELEGAL, S.L. ni el PROFESSIONAL AUTORITZAT faran comprovacions de cap classe sobre l’exactitud, veracitat i/o plenitud de les dades facilitades per EL CLIENT i/o els poders del firmant per actuar en nom de l’Empresa, i per tant EL CLIENT és l’únic responsable de la correcció de dades personals i fiscals facilitades, així com dels poders de representació que esgrima al contractar amb PYMELEGAL, S.L (i mitjançant aquesta, al PROFESSIONAL AUTORITZAT), alliberant en conseqüència a PYMELEGAL, S.L. i al PROFESSIONAL AUTORITZAT de tota responsabilitat en relació amb reclamacions de tercers.

VIII.- CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

PYMELEGAL, S.L. ofereix a través del seu lloc web www.pymelegal.es diversos serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL relacionats amb el registre de marques i/o noms comercials que impliquen la realització de determinats tràmits davant les Oficines competents.

A la vista de l’anterior i dels reduïts terminis dins els quals PYMELEGAL, S.L. ofereix portar a terme els serveis de PROPIETAT INDUSTRIAL descrits en aquestes condicions, després de la contractació i pagament per EL CLIENT del servei o serveis contractats, EL CLIENT podrà cancel·lar i desistir de dita contractació en un termini de 14 dies hàbils, amb o sense causa justificada, sense cap tipus de penalització, sempre i quan el servei o els serveis contractats no hagin estat executats, total o parcialment, i/o s’hagin dut a terme els tràmits associats per EL CLIENT davant les Oficines registrals competents.

Sense perjudicis de l’anterior, si EL CLIENT desitja sol·licitar la cancel·lació de la contractació dels serveis de PYMELEGAL, S.L. i devolució de l’import pagat, haurà d’enviar un mail a contacto@pymelegal.es amb el seu número de client, telèfon i motiu de la sol·licitud de cancel·lació i contactarem amb vostè amb un termini de 24h per informar-li al respecte i, en algun cas, sol·licitar-li les dades necessàries per a tramitar la devolució de l’import abonat.

IX.- ATENCIÓ AL CLIENT

PYMELEGAL, S.L. posa a disposició de EL CLIENT un servei d’atenció telefònica a través del número de telèfon 93 737 64 01 i a través del correu electrònic contacto@pymelegal.es

X.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la present plataforma Web, inclosos de forma enunciativa, però no limitant, els textos, signes distintius, logos, imatges, codi font, gràfics i dissenys, són propietat de la PYMELEGAL, S.L. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual.

En cap cas l’accés al www.pymelegal.es per part de l’usuari li atorga dret sobre aquell contingut, pel que no podrà ser copiat o reproduït a altres efectes, especialment per a ser cedit a tercers no autoritzats.

XI.- PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el present lloc web és propietat de PYMELEGAL, amb C.I.F. B66021288 i amb domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona. Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43735, foli 97, full 436862.

El telèfon de contacte és 93 737 64 01 i la direcció electrònica establerta és contacto@pymelegal.es.

En compliment de l’establert a la Llei 15/1999, Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PYMELEGAL, S.L. es compromet a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions i/o documentació a la que tingui accés en les seves funcions.

Igualment, PYMELEGAL, S.L. tampoc podrà difondre o posar en coneixement de tercers la mencionada informació sense la prèvia aprovació de l’afectat per escrit.

Qualsevol dada de caràcter personal que sigui remès a través d’aquesta pàgina web, quedarà incorporat als sistemes de informació PYMELEGAL, S.L.. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per a finalitats per les quals hagi estat recabada.

Mitjançant la indicació de les seves dades, EL CLIENT està autoritzat a PYMELEGAL, S.L., per a que procedeixi al tractament de les mateixes.

De la mateixa manera, l’informem que en qualsevol moment EL CLIENT podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, dirigint una comunicació per escrit amb la indicació de les seves dades i el dret exercitat a PYMELEGAL, S.L. amb domicili a C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona.

PYMELEGAL, S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut de l’establert en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

XII.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La legislació aplicable per a dirimir qualsevol qüestió relativa a l’aplicació i interpretació del present Acord serà l’Espanyola.

En cas de que alguna de les clàusules del present fos declarada invàlida o quedés obsoleta, la resta continuarà tenint efecte i restaran vigents. En aquest cas la clàusula invàlida es reemplaçarà per una altra similar que mantingui l’objectiu de la original.

Les parts que acorden que qualsevol conflicte que sorgeixi de la interpretació o aplicació d’aquest contracte es sometrà a l’exclusiva jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, amb renúncia de qualsevol altre que les pogués correspondre.

X
Atenció telefònica
93 737 64 01