2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
La marca és un dels actius més valuosos per a la seva empresa i el seu registre ajuda a defensar-se davant de vulneracions que puguin produir-se per part de tercers i aporta valor comercial i confiança.
Pressupost i avaluació prèvia gratuïta sense compromís
Agilitat online unida a un servei de qualitat gràcies a la supervisió dels nostres advocats especialitzats que el guiaran i assessoraran durant tot el procés.
Per què registrar la meva marca?
l
s
Protecció legal
El registre de marca atorga un dret exclusiu per a utilitzar-la en el mercat i impedir que tercers comercialitzin productes idèntics o similars amb la mateixa marca o amb una marca molt similar que pugui crear confusió.
t
Diferenciació
La principal funció de la marca es distingir els seus productes dels dels seus competidors. Aquesta diferenciació desenvolupa una funció central en l'estratègia comercial.
u
Valor
La imatge i reputació de marca incrementen el seu valor comercial i inspiren confiança, el que a la seva vegada constitueix la base d'una clientela legal i potencia el valor de l'empresa.
v
Posicionamient
El registre de marca ens ajuda a millorar la implantació i posicionament de la seva marca en aquells mercats als que es tingui presència, sent un dels pilars de l'estratègia comercial.
Procés online
n
M
Online, sense instal·lació
Accedeixi a la seva àrea privada des de qualsevol ordinador, així de fàcil i ràpid. Accés als seus documents els 365 dies de l'any per a poder realitzar els canvis que desitgi.
N
Comoditat
Si no disposa de tota la informació podrà guardar les dades en els diferents passos intermitjos i continuar més endavant.
O
Formularis guiats
Formularis fàcils amb indicacions i ajudes extres per avançar ràpid i segur.
Serveis disponibles
n
w
Viabilitat
Abans de sol•licitar la seva marca es recomana efectuar un estudi de viabilitat, que permeti detectar l'existència de marques idèntiques o similars a la que pretenem registrar i conèixer les possibilitats d'èxit del registre.
x
Registre
Sol·licitud de marca davant l'Oficina registral, d'acord als procediments i requeriments legals de cada país, amb la finalitat d'obtenir la titularitat de la mateixa.

y
Defensa
El registre de marca ens permet defensar-nos de vulneracions per part de tercers. L'estratègia de defensa pot realitzar-se mitjançant accions tant en via administrativa com judicial.
z
Vigilància
L’objectiu d'aquest servei es estar al corrent i avisar de noves sol·licituds de qualsevol marca idèntica o molt similar a la seva en un país/territori determinat.


X
Atenció telefònica
93 737 64 01